رفتن به مطلب

1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Reputation Reason

IPB-3.4.X

کاربرد: نصب این هوک این اجازه را به کاربران می دهد که هنگام دادن امتیاز مثبت {Reputation} به کاربر، پیامی نیز جهت اطلاع به کاربر مربوطه بدهد .

1382781050_1reputation-reason.png
×