رفتن به مطلب

دانلود هوک چاپ مطلب // Print Individual Posts 1.0.0


1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Print Individual Posts 1.0.0

کاربرد:

هوک نمایش ایکن چاپ در مطالب ارسال شده

This hook will give the users the option to print indivual posts, instead of whole topic

1392925492_Screenshot%201.PNG
×