رفتن به مطلب

هوک نمایش آخرین تصاویر ارسالی گالری// Limit Recent Images on Gallery Index 1.0.0


1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Limit Recent Images on Gallery Index

کاربرد:

نمایش آخرین تصاویر ارسالی درصفحه اصلی برنامه Gallery

توضیحات لاتین

This hook will limit how many recent images will appear on Gallery index, in TRADICIONAL or SOCIAL mode. By default, Gallery shows 50 images on Social mode and 20 images on Tradicional mode

Settings

Number of Recent Images on TRADICIONAL mode

Number of Recent Images on SOCIAL mode

Images sort by: random images, image name or image date

Images Order: ASC or DESC

1390502299_(SOS33)-Limit-Recent-Images.png
×