رفتن به مطلب

دانلود هوک افزودن تب ها// Category Tabs 1.0.3


1 تصویر نمونه

درباره این فایل

نام هوک: Category Tabs

کاربرد:

با نصب این هوک می توانید در صورت داشتن انجمن های زیاد برای آنها تب تعریف کرده و هر انجمن خاص در یک تب برای نمایش قرار گیرد.

توضیحات لاتین:

Category tabs is a simple hook that will convert all or specific forum categories into a tabular style layout. Clicking a tab will hide the current category and then instantly load the new one. This hook utilises Javascript to power the switching but also degrades nicely if Javascript is disabled

1388134772_Category-Tabs--ipb.png
×