رفتن به مطلب
ای پی بورد ایران

Image Description از تمامی ویژگی های منحصر بفرد سیستم بهره ببرید!!!

قرار دادن بلوک twitch در IPS4با سلام 

برای قرار دادن سایت twitch در سایت خود باید در یک بلوک php این کدها را قرار دهید (برنامه page خودکار دارای این بلوک است )

function is_channel_live($channel)
{
$request = json_decode( @file_get_contents( 'https://api.twitch.tv/kraken/streams/' . $channel ) );
return ( ! is_null( $request->stream ) ) ? TRUE : FALSE;
}
$chan = "twitch";
if (is_channel_live($chan)==true)
echo "
<h3 class='ipsType_reset ipsWidget_title'>Live Stream (Online)</h3>
<div class='embed-container'>
<iframe src='http://www.twitch.tv/' . $chan . '/embed' frameborder='0'></iframe>
</div>";
  
else
echo "
<h3 class='ipsType_reset ipsWidget_title'>Live Stream (Offline)</h3>
<div class='embed-container'>
<font color=red><b>Offline</b></font>
</div>";
[/code]

موفق باشید


 گزارش این آموزش

×