رفتن به مطلب
ای پی بورد ایران

Image Description از تمامی ویژگی های منحصر بفرد سیستم بهره ببرید!!!

محمدیان

دریافت بسته انجمن ساز نسخه 4.3 نال || IPS Community Suite

Recommended Posts

دریافت بسته انجمن ساز نسخه 4.3 نال || IPS Community Suite


نام بسته: IPS Community Suite 4.3.6

نال شده توسط: IPBMAFIA

تست و بررسی: ای پی بورد ایران

 

توضیحات:

این بسته شامل اضافه شدن امکانات فراوان به سیستم و ارتقاء کیفیت و امنیت می باشد که پیشنهاد می گردد کاربرانی که از نسخه های پایین تر بهره می برند به این نسخه کوچ نمایند.

تذکر: قبل از بروزسانی حتما نسخه پشتیبان تهیه نمایید.

از هماهنگی قالب قبلی خود با نسخه 4.3 اطمینان حاصل نمایید.

 

.


 

  • Like 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

تغییرات در نسخه جدید 4.3.1:

IPS Community Suite 4.3.1

Released 04/24/2018

Key Changes

Welcome to Invision Community 4.3!

This release brings numerous improvements and several new features, so be sure to read our announcement for everything new!

Version 4.3.1 is a small maintenance update to fix issues reported since 4.3.0.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

تغییرات در نسخه جدید 4.3.2:

IPS Community Suite 4.3.2

Released 05/10/2018

Key Changes

Version 4.3.2 is a small maintenance update to fix issues reported since 4.3.1, including: 

Promotes non-functional when "Our Picks" disabled.

Various emoji fixes, including skintones and mobile issues. 

Online stats. 

Numerous IE11 fixes. 

PayPal billing agreements failing due to lack of address.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

تغییرات در نسخه جدید 4.3.3:

IPS Community Suite 4.3.3

Released 05/22/2018

Key Changes

New features for GDPR compliance:

New feature for administrators to download an XML file of all personal information held.

New setting to automatically prune IP address records.

New option when deleting a member to anonymize content submitted by them.

New setting to automatically add links to privacy policies of integrated third party services such as Google Analytics or Facebook Pixel to your privacy policy if they are enabled.

Fixes an issue where Calendar events submitted in different timezones to the user may show at the wrong time.

Other minor bug fixes and improvements.

Learn more about GDPR compliance features in this release

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

تغییرات در نسخه جدید 4.3.4:

IPS Community Suite 4.3.4

Released 06/18/2018

Key Changes

Added a filter to view members that have opt-in for bulk mail in the ACP, and an option to opt-out those members

Bug fixes

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

تغییرات در نسخه جدید 4.3.5:

IPS Community Suite 4.3.5

Released 07/26/2018

Key Changes

Version 4.3.5 is a small maintenance update to fix issues reported since 4.3.4.

Additional Information

Core - Members & Accounts:

Language tweak to clarify the "Remove unvalidated members" setting.

Fixed filters based on joined, last post or last visit time, and if bulk mails are allowed in the AdminCP member list and member filters (for example for group promotion) not fetching correct results.

Fixed administrators receiving multiple "new device" emails when logging into the AdminCP if that device has not be used to log into the front-end.

Fixed broken images in signatures and custom fields in the AdminCP member profile.

Fixed registering through alternate login handlers (Facebook, Twitter, etc.) not logging that the new member accepted the terms and mailing list subscription.

Fixed log which shows in member history when a member is promoted by group promotion showing the wrong old group.

Fixed error with Wordpress login handler after access token expires.

Fixed issue where the "import members from csv" feature did not check if the ID/display name/email address is too large.

Fixed error in AdminCP search results for members which do not yet have a display name and/or email address.

Fixed how maximum attachment size per post and edit cutoff time is calculated when a user has multiple secondary groups.

Fixed some fields on the warning form not correctly indicating they are not available if the moderator does not have permission to change the punishment for the warning level the member will reach.

Core - Mass Member Management

Added Administrator Log when mass deleting/moving/unsubscribing members.

Improved performance off mass moving members by skipping over accounts already in the target group.

Removed the existing group from the form to move all members in one group to another.

Core - Search & Activity Streams:

Improved searching for phrases (when the search term is wrapped in quotes) when using Elasticsearch.

Fixed creating activity streams on front-end.

Fixed duplicate topics showing in some streams if using Elasticsearch and posts/comments have been split.

Fixed error being logged when accessing an invalid page number of paginated results when using Elasticsearch.

Fixed a typo in the Elasticsearch "Analyzer" setting description.

Improved performance of some activity streams when using MySQL.

Core - Staff Permissions & Logs

Fixed restricted moderators not being able to hide or unhide announcements.

Removed Warnings tab from ModCP if warning system is disabled.

Core - Social Promotion / Our Picks:

Fixed reputation information sometimes missing from replies to status updates and from topics on the "Our Picks" page.

Fixed promotion occurring at wrong time if scheduled to occur at midnight.

Fixed missing CSS if "Our Picks" is the community's home page causing missing images.

Changed "Promote" button to say "Re-promote" if the content has already been promoted.

Core - Posting:

Fixed posting links to images if "Allow remote images?" setting is disabled.

Fixed edit being lost if the edit triggers the URL or word filter.

Fixed issue where attachments may be rejected if URL filter is set to reject all URLs.

Core - UI:

Fixed zebra-striping on AdminCP tables for browsers other than Safari.

Fixed quick registration form not scrollable on mobile devices.

Fixed height of blocks in some grids.

Fixed missing Tumblr icon in email footer.

Fixed W3C validation error.

Core - Clubs:

Fixed possible error when editing a club.

Fixed price not showing correctly for paid clubs which do not have a renewal term.

Fixed error manually generating an invoice in the AdminCP for a paid club.

Core - Misc:

Updated CKEditor to 4.10.

Fixed moving files from one storage configuration to another not working properly for theme resources where a file is uploaded directly (email logo, watermark image in Gallery, etc.), reaction images, and social promotion images.

Fixed error when editing a site's social profile links.

Fixed URL input fields not handling the value correctly if a "?" is immediately after the domain without any path.

Fixed some tasks becoming locked when running tasks via cron.

Fixed guests not being able to view announcement if site requires users to log in.

Fixed disabled reaction types showing in the reputation summary on user's profiles.

Fixed error when saving some custom OAuth login methods.

Fixed error if an application is disabled with certain background tasks still queued.

Fixed it being possible to add a member back into a personal conversation after they've left by accessing the URL directly.

Changed the "next" link which shows on mobile on the last page of a paginated table which, although disabled, points to a page that doesn't exist which was reported to trigger an error on some SEO diagnostics tools.

Changed the online user list cutoff when using Redis to be consistent with when not using Redis (30 minutes).

Changed behaviour if Redis server is offline to use site without Redis rather than show error.

Changed database structure for new installs to allow for more member records.

Removed logging of server-end MySQL errors, which could cause further server issues from lots of simultaneous writes to the disk-level fallback log.

Removed a code comment which was reported to trigger a particular hosting provider's malware scanner.

Forums:

Added the ability for announcements to be set to show specifically on the main forum index.

Commerce - Subscriptions

Fixed reactivating a previously expired subscription not moving the member back into the correct group.

Fixed transferring a subscription from one member to another.

Fixed duplicate subscriptions being created if member generates multiple orders for Subscriptions before paying and then pays more than once.

Fixed error when adding a subscription for a member manually in the AdminCP if the subscription plan is taxable.

Fixed error when a subscription is purchased if the subscription changes secondary groups and site is running on PHP 7.2 or higher.

Fixed secondary groups not being removed when a subscription expires.

Fixed broken record showing in the list of subscriptions if a member with a subscription is deleted.

Fixed handling of subscriptions when merging two members.

Fixed cover image when copying a subscription plan.

Commerce - Support

Fixed incoming emails not being received if the email was CC'd to the support system rather than sent directly.

Fixed merging two accounts not reassigning ratings/feedback on support request replies.

Commerce - Misc

Improved UI for refunding/crediting transactions and added ability for a transaction which has been credited for that to be reversed and the transaction refunded.

Improved the task to capture payments which have been authorised but not yet captured for better performance and error handling.

Fixed the "total amount spent" value for a customer being incorrect if the customer has purchased something with account credit.

Fixed purchase grouped at checkout not being retaining their grouping.

Fixed entering a coupon a code may redirect user back to the first step of the checkout process.

Fixed history log not being saved when a stored card is deleted.

Fixed error caused by history logs related to gift vouchers created on 3.x.

Fixed error caused by history logs for an alternate contact which has been deleted.

Fixed error when submitting a review for a product from an IPv6 address.

Fixed searching for coupons in the AdminCP not returning results.

Removed rating data from jsonLD if the product has no ratings which Google Webmaster tools reported as an error.

Pages

Improved UI when downloading templates.

Fixed error on "create article" page if the database is on the community's home page.

Fixed error creating records in the AdminCP on databases which are set to sync records with forum topics.

Fixed attachments to editor fields in databases not being saved correctly.

Gallery

Fixed error when editing a video in Gallery which does not have a thumbnail uploaded.

Fixed moderators not being able to view private albums.

Fixed albums created on certain older versions which have no default sort order set.

Fixed URLs for video thumbnails in the XML sitemap.

Increased maximum size of image descriptions to prevent value being cut off.

Downloads

Fixed possible duplicate notifications for Downloads files.

Blog

Fixed error viewing the blog comments a member has made from their profile.

Fixed possible duplicate notifications for Blog entries.

Removed name of blog from the header of each entry when viewing a specific blog.

Calendar

Fixed issue where recurring events may show in wrong timezone.

Fixed error when editing an event to remove the end time.

REST & OAuth

Fixed error when using REST API to follow something.

Fixed error when fetching Pages reviews in REST API.

Fixed "totalResults" value in paginated REST API responses being sent as a string rather than an integer.

Fixed refresh tokens not being used.

Fixed files not being deleted from storage when deleting Downloads Files through REST API.

Changed the error code when the OAuth authorize endpoint is accessed without a client ID to level 2 rather than level 3 to prevent unnecessary notifications.

Converters

Added support for redirecting a previously unsupported friendly URL style from SMF (index.php/topic,1000.0.html).

Added support for converting links to direct attachment locations from phpBB.

Fixed duplicate tags being created if Downloads files are reconverted.

Fixed error when converting content from phpBB 3.2.

Fixed converting some phpBB gallery avatars.

Fixed potential errors when merging content into an existing site.

Changed the UI of the message explaining permissions must be set after a conversion to be more noticeable.

Added information on Converters to usage data report if enabled.

Upgrader

Fixed some profile photos being lost when upgrading through 4.0 or 4.2.

Fixed error when upgrading from 3.x with MySQL strict mode enabled.

Fixed error when upgrading from 3.x with Gallery installed.

Third-Party / Developer / Designer Mode

Added an indication in the AdminCP that the community is running in developer or designer mode.

Added an extra parameter to \IPS\Db::bitwiseWhere() which allows it to be used if the database table uses a column prefix.

Fixed using multi-selects within Stack form fields.

Fixed field validation error messages in Matrixes showing the language key rather than the actual error.

Fixed positioning of announcements on some third party themes.

Fixed svg files being used as theme resources potentially not being saved correctly.

Fixed AdminCP tables advanced search on radio fields.

Fixed an undefined index notice within the developer center for third party applications.

Fixed error when casting an \IPS\Helpers\Form\FormAbstract element to a string.

Fixed undefined constant error in developer-mode-only code which isn't used internally but may be used by some third party developers.

Fixed error when adding an item to cart in Commerce when using PHP 7 and developer mode.

Fixed several incorrect phpDoc comments

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

تغییرات در نسخه جدید 4.3.6:

Quote

Key Changes

This is a maintenance release to fix reported issues.

Additional Information

Core - Members & Accounts

Added ability to use bulk mail subscription status as a filter for group promotions.

Fixed profanity filters applying to account usernames during registration.

Fixed following a member not updating the follow button correctly.

Fixed filters when creating a bulk mail or downloading a member list not working in certain combinations.

Fixed inability to manually set a member's reputation count less than 0.

Core - Search & Activity Streams:

Improved performance of indexing content when using Elasticsearch.

Improved the phrasing of the description on search results page when a custom date range has been chosen to sound more natural.

Fixed some Elasticsearch queries not working on very high traffic sites.

Fixed an issue where content that had been restored after being deleted would not be reindexed correctly.

Fixed an issue with Elasticsearch where content that had been hidden or moved would not be reindexed correctly.

Fixed filtering by specific members when using Elasticsearch.

Fixed various issues with activity streams not behaving correctly.

Core - Posting & Post Content:

Improved message when embedded content is not available to indicate if the content has been deleted or the user doesn't have permission to see it.

Fixed some Emojis rendering incorrectly.

Fixed broken TED Talks embeds.

Core - Clubs:

Fixed pagination of the list of members in a club not working.

Fixed some moderator permissions not applying correctly within clubs.

Fixed paid clubs being able to be created with $0 fee.

Fixed granting permission to create specific types of clubs via secondary groups not working properly.

Fixed content rebuild task not running on custom fields for clubs.

Core - Sitemap

Fixed some items not included in the sitemap.

Fixed error generating the sitemap when entering zero for the number of items to include.

Fixed sitemap not generating on some PHP versions.

Core - Redis:

Added ability to use Redis as a data storage method if is also being used as the caching method.

Fixed online users older than 30 minutes showing when using Redis.

Fixed uncaught exception that may occur when using Redis and clearing caches.

Core - Misc

Added a warning to the AdminCP dashboard, and when editing the login handler, if Facebook login is enabled but site is not using https. Also changed the Facebook login setup process to not allow new setups if site is not using https.

Added an option to use a different Facebook application for social promotion (opposed to the Facebook application used for login) so that Facebook login is not affected while your Facebook app is under review.

Added logging any time the support tool has been run.

Improved session handling performance.

Improved performance of viewupdates task.

Improved performance of queue task.

Fixed announcements being shown before the start date.

Fixed error when deleting the node being viewed in AdminCP node trees.

Fixed copying some node settings in the AdminCP not working.

Fixed replacement tags not working in bulk mails within URLs.

Fixed lost image style attributes in bulk emails.

Fixed Acronym Expansion page in AdminCP not line breaking correctly for very long values, breaking the page layout.

Fixed profile field management checking wrong AdminCP restriction.

Fixed CSS and JavaScript files not being deleted when recompiled on upgrade or when running the support tool.

Fixed false warnings from the database checker when using MySQL 8 and in certain other edge cases.

Fixed error after changing cache or datastore settings in certain PHP configurations.

Fixed link to the setting for allowed characters in usernames (which shows when setting up certain login handlers) not highlighting the setting.

Fixed possible error when creating the default English language when running the support tool.

Fixed AdminCP dashboard warning about failed tasks showing for disabled tasks.

Fixed browsers potentially keeping a cache of outdated JavaScript files.

Fixed JSON-LD data for ratings in several apps.

Fixed some widgets not limiting results correctly which could cause performance issues.

Fixed a possible technical error message (rather than a graceful error screen) showing if a very low-level error (such as database server offline) occurs in certain circumstances.

Fixed a missing warning when the hooks.php file was not writable before application and plugin installations and upgrades.

Fixed an issue when using profile complete and forum specific themes.

Fixed uncaught exception if manually going to a specific URL to try to promote something which cannot be promoted.

Fixed an unnecessary redirect in the applications upgrade process.

Fixed some minor language string inconsistencies.

Removed logging of notices that a template was requested to be rebuilt while already rebuilding.

Check to ensure that https is used before allowing Facebook to be used as a log in handler.

Fixes a read/write separation issue with unhiding

Forums

Fixed moderator permissions for posts.

Fixed an issue where moving archived topics from one forum to another did not update the forum counters.

Fixed an issue where posting a hidden post causes the forum to indicate a post pending approval is present.

Commerce

Added an option when refunding a transaction which was paid by a PayPal Billing Agreement to also cancel the Billing Agreement.

Added support for AUD, CZK, DKK, HKD, ILS, MXN, NZD, NOK, PHP, PLN, RUB, SGD, SEK, SEK, CHF, and THB for PayPal card payments.

Fixed automatic recurring payments for subscriptions not re-subscribing members correctly.

Fixed subscription upgrades/downgrades not being available at all to plans which are set to only be payable by particular gateways, or whose base price is modified by the chosen renewal term.

Fixed missing language strings in member history when upgrading subscriptions.

Fixed missing tax on purchase reactivation.

Fixed not being able to remove product discounts.

Fixed incoming emails being saved as blank replies.

Fixed incoming emails from certain email address formats, including emails using new domain extensions.

Fixed the link to print an invoice that gets sent in the email not working for guests.

Fixed missing language strings in the email advising a user their support request will automatically be marked resolved.

Fixed invalid referral banner image URL shown to users.

Fixed broken referrer tab in AdminCP customer profile.

Fixed broken images when viewing a purchase of an advertisement in the AdminCP.

Fixed advertisement purchases created by generating an invoice in the AdminCP.

Fixed possible text overflow when viewing shipping order in AdminCP.

Fixed support requests not showing assigned staff member in preview.

Pages

Fixed the page BBCode and editor button which allows content to be split over multiple pages.

Fixed incorrect sorting of number database fields.

Fixed search permissions when changing the "User can see records posted by other users" setting for a database.

Fixed an error occurring when editing a comment that is synced with a topic that has been hidden.

Fixed numeric database fields which use more than 2 decimal places in the value.

Fixed an issue where using a custom field validator with a unique field would mean the unique check is skipped.

Gallery

Fixed broken redirect after deleting an album and moving images in it to a category.

Fixed broken promote form for images within an album.

Fixed missing watermark when a file was inserted via the "Insert other media" feature.

Downloads

Fixed screenshots that have been imported from a URL missing from embeds.

Blog

Fixed blog cover photo being used when sharing entries on social media even when the entry has its own feature photo.

Fixed broken Blog Embeds.

Fixed link to the last Blog Entry inside the Blog Embed.

Calendar

Fixed cover photo offset not copying correctly when copying events.

Fixed venue not saving from ical upload.

REST & OAuth

Fixed OAuth setups refreshing refresh tokens more often than they should.

Fixed OAuth setups not properly supporting implicit grants.

Converters

Added support for redirecting direct post links for Vanilla.

Improved performance of conversions.

Improved description of minimum version for vBulletin 3 conversions.

Fixed error with login after conversion.

Fixed extraneous breaks in content converted from vBulletin.

Fixed personal conversations from Vanilla.

Fixed Gallery albums being converted with no default sort option.

Fixed issue with converting Calendar Event attachments.

Fixed issue where some code box content may be broken after conversion from phpBB.

Fixed vBulletin 3 redirects no longer working if you converted prior to upgrading to 4.x.

Upgrader

Added UConverter support to the UTF-8 Converter for sites with mixed character sets.

Fixed an issue where announcement widgets may not get removed when upgrading to 4.3.

Fixed possible SQL error when upgrading Calendar from 3.x.

Fixed how sharedmedia BBCode gets converted to embeds for Gallery albums when upgrading from 3.x.

Fixed an issue where converting to UTF-8 prior to upgrade can throw an error in some situations.

Fixed Gallery sitemap showing incorrect date for images upgraded from 3.x.

Third-Party / Developer / Designer Mode

Fixed album embeds when in developer mode.

Fixed errors adjusting sitemap configuration preferences when using developer mode

 

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

×