طراحی قالب Power Game

اولین قالب طراحی شده برای سیستم انجمن ساز IPS در جها